Nový předpis jak manipulovat s chemickými látkami na pracovišti?

Manipulace s chemickými látkami na pracovišti

V průběhu roku 2015 byly změněny předpisy týkající se nakládání s chemickými látkami a směsmi v organizacích. Všichni, kdo vyrábí, dovážejí, distribuují, prodávají, používají, skladují, prodávají, balí, označují a přepravují chemické látky a směsi by měli zpozornět.

chemické látky a směsi - nové výstražné symboly

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi jsou právnické osoby a fyzické osoby povinny chránit zdraví osob a životní prostředí.

Za nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi se rozumí jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

Právnické osoby a fyzické osoby jsou dále povinny řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami o nebezpečnosti (H věty) a pokyny pro bezpečné zacházení (P věty).

Od 1.6.2015 se chemické látky a směsi klasifikují, balí a označují podle nařízení CLP, což je evropské nařízení (nařízení EP a Rady č. 1272/2008) o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (z angl. Classification, Labelling and Packaging). Tento právní předpis zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických látek, který vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů (UN GHS).

Nové předpisy zavádí nové výstražné symboly a názvosloví, kdy například pojem „přípravek“ byl nahrazen pojmeme „směs“. Nahrazeny byly rovněž původní R-věty standartními větami o nebezpečnosti (H věty) a původní standartní pokyny pro bezpečné zacházení S-věty byly nahrazeny pokyny pro bezpečné zacházení.

Nakládáte-li na vašich pracovištích s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, je zapotřebí aktualizovat bezpečnostní listy, aktualizovat označení výstražnými symboly  a podle potřeby aktualizovat nebo nově vypracovat dokumentaci pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi. Dokumentaci pravidel je nutné vždy projednat s místně příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

Využijte našich služeb, nové bezpečnostní listy vyhodnotíme, podle potřeby vybavíme vaše pracoviště výstražnými symboly, zpracujeme nebo aktualizujeme dokumentaci pravidel včetně projednání s KHS.

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://www.vaculikova.cz/bozp/chemicke-latky/
email:   mirkavaculikova@email.cz
telefon:   
Účesy HappyHair - virtuální kadeřník - tvé vlasy 1000x jinak!