Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé – Filipským 4: 8

Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé – Filipským 4: 8

Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte – Filipským 4: 8

https://www.bible.com/bible/15/PHP.4.8

Radujte se vždycky
1.    Jak vás miluji, jak po vás toužím, bratři moji! Jste mou radostí a korunou! Takto tedy stůjte v Pánu, milovaní.
2.    Prosím Evodii a prosím Syntychu, aby měly stejné smýšlení v Pánu.
3.    Ano, prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal. Bojovaly přece za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.
4.    Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!
5.    Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.
6.    O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha,
7.    a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
8.    Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.
9.    Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.

Kristus mě posiluje

10.    Udělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o mě konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli už dříve, ale chyběla příležitost.
11.    Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen.
12.    Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek.
13.    Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
14.    Zachovali jste se ale krásně, že jste mi pomohli v tísni.
15.    Vy Filipští sami víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se vydal na cestu z Makedonie. Žádná církev se nepodílela na mých výdajích a příjmech, jen vy jediní.
16.    I do Tesaloniky jste mi vícekrát poslali na mé potřeby.
17.    Neříkám to proto, že bych toužil po darech; toužím ale, aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet.
18.    Potvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá; mé potřeby jsou naplněny, když jsem od Epafrodita přijal, co jste poslali – je to líbezná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná.
19.    Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.
20.    Našemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! Amen.
21.    Pozdravte všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnou.
22.    Pozdravují vás všichni svatí, zvláště ti z císařova dvora.
23.    Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.

 

 

Účesy HappyHair - virtuální kadeřník - tvé vlasy 1000x jinak!