Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu, vždyť … – 1 Petr 5:7 B21

Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu, vždyť … – 1 Petr 5:7 B21

Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží – 1 Petr 5:7 B21

https://www.bible.com/bible/15/1PE.5.7

Pokorné zahrne milostí

1. Starší mezi vámi prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena:
2. Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním – ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně.
3. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem,
4. abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy.
5. Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“

6. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší.
7. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.
8. Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.
9. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.
10. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. 11Jemu náleží moc navěky! Amen.
12. S pomocí Silvana, kterého považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá Boží milost. Stůjte v ní pevně.
13. Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev v Babylonu a Marek, můj syn.
14. Pozdravte se navzájem polibkem lásky.

Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu.

 

 

Účesy HappyHair - virtuální kadeřník - tvé vlasy 1000x jinak!