Nevěřte všemu, Bůh je láska

Nevěřte všemu, Bůh je láska

Nevěřte všemu, Bůh je láska – „My milujeme, neboť on první miloval nás“ – 1 Jan 4:19 B21 + poslech

https://www.bible.com/bible/15/1JN.4.19

 

Nevěřte všemu

1 Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.

2 Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha.

3 Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!

4 Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě.

5 Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá.

6 My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu.

 

Bůh je láska

7 Milujme jedni druhé, milovaní – vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha.

8 Kdo nemiluje, nezná Boha – vždyť Bůh je láska.

9 V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život.

10 V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.

11 Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé.

12 Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.

13 Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha.

14 A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa.

15 Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu.

16 A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.

17 Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den – vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on.

18 V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.

19 My milujeme, neboť on první miloval nás.

20 Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.

21 Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra.

 

 

Účesy HappyHair - virtuální kadeřník - tvé vlasy 1000x jinak!